REHABILITATSIOONIMEESKOND

Sotsiaaltöötajad Hilka Raba, Margit Pajo, Ingrit Järv
Arstid Gerli Mirka, Birute Lepik
Logopeed-eripedagoog Signe Vaabel
Füsioterapeut Merlin Parkel
Loovterapeut Helju Teas
Psühholoog Merlyn Mandre
Tegevusterapeut Silja Salmus

REHABILITATSIOONITEENUSED

 • Uurib ja hindab kliendi arenguks ja õppimiseks vajalikke võimeid ja oskusi (kognitiivsed, sotsiaalsed, igapäevased ja suhtlemisoskused)
 • Hindab arenguks ja õppimiseks vajalike keskkondade, õppekavade ja õppemeetodite sobivust
 • Toetab pereliikmeid, pedagoogilist personali ja teisi toetavaid isikuid kliendi arenduseesmärkide püstitamisel ja arendamiseks sobivate meetodite, vahendite ja keskkondade valikul (nt. erinevad mõtlemist ja kõnet toetavad visuaalsed abivahendid – pilttöökavad, suhtlustahvlid ja-kaustad, sotsiaalsed lood, keskkonna struktureerimine piltide abil jne)
 • Viib läbi tegevusi elamiseks, õppimiseks ja suhtlemiseks vajalike oskuste arendamiseks lähtuvalt kliendi individuaalsusest.

Kuna paljud erivajadustega lapsed on eelkõige visuaalsed õppijad, siis oleme palju uurinud erinevate nägemisel põhinevate abivahendite ja meetodite (nt pildid, viiped, suhtlustahvlid- ja kaustad) kasutamise võimalusi. Meil on arvutipõhine programm Boardmaker, millega saab sedalaadi abivahendeid kerge vaevaga koostada ja neid teenusel kasutada.
Samuti nõustame lapsega tegelevaid inimesi visuaalsete vahendite kasutamisel igapäevaelus.

Visuaalsed strateegiad võivad sobida õpilastele, kellel on diagnoositud:

 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire
 • Autismispektri häired
 • Käitumisprobleemid
 • Erinevad kõnepuuded
 • Intellektipuue
 • Tserebraalparalüüs jm
 • Hindab liigutuslikku arengut, selgitab välja õppe-ja tööprotsessi toetava füsioteraapia vajaduse
 • Selgitab välja liigutuslikku arengut, õppe- ja tööprotsessi toetavate abivahendite vajaduse ja nõustab klienti ning tema lähedasi nende kasutamise osas.
 • Lähtudes füüsilisest tegevusvõimest hindab kliendi kutsesobivust
 • Kasutab terapeutilisi harjutusi, koostab vajadusel individuaalse harjutuskava.
 • Nõustab veeprotseduuride läbiviimist (veealune hüdro- ja õhkmassaaž)
 • Kasutab treeninguks Grossi trenažööri
 • Teostab kinesioteipimist
 • Uurib ja hindab kliendi suhtlemiseeldusi ja -oskusi ning sellest tulenevat toimetulekut
 • Vajadusel planeerib suhtlemise saavutamiseks vajalikud meetmed
 • Hindab suhtlemisabivahendite (kõnet toetavad viiped, foto ja piltkommunikatsioon, tehnilised abivahendid jms) kasutamise vajadust ja juhendab nende kasutamise osas
 • Aitab arendada/taastada/säilitada verbaalset ja/või alternatiivset suhtlemisoskust õpetades nii klienti kui juhendades tema suhtlemispartnerit ning vajadusel lähivõrgustikku (pereliikmed, pedagoogiline vm personal)
 • Aitab luua erivajadusest lähtuvaid individuaalseid suhtlemist toetavaid abivahendeid
 • Määratleb kliendi arendus- ja õppimisvõimalusi

Uurib ja hindab kliendi neelamis- ja söömisoskusi ning nõustab vajadusel nende arendamise võimaluste ning toetavate abivahendite osas.

 • Toetab loovtegevuste abil kliendi sotsialiseerumist, suhtlemisjulgust
 • Arendab üld- ja peenmotoorikat, kehatunnetust, silma ja käe koostööd
 • Toetab enesetunnetuse arengut
 • Võimaldab loovtegevuslikku eneseväljendust
 • Arendab rütmitaju
 • Kasutab mitmesuguseid rütmipille (sahinad, tamburiinid, trummid, trianglid, metallofon, kellad, plaatpillid) ja lihtsamate laulude saateks kuuekeelset väikekannelt, klaverit.
 • Osutab kriisisabi erivajadusega vastsündinu vanematele jt pereliikmetele.
 • Nõustab kliendi lähedasi kasvatus- ja arendustegevuses.
 • Toetab klienti positiivse eluhoiaku säilitamisel (emotsioonidega toimetulemine, stressitaluvuse tõstmine, kohanemisraskuste ületamine, enesehinnangu tõstmine).
 • Kasutab teenusel kunsti- ja mänguteraapial põhinevaid tehnikaid (Töö saviväljal®, värvimisteraapia, mänguteraapia), koostab suhtlemist abistavaid sotsiaalseid jutukesi ja pildilsi selgitusi.
 • Nõustab erivajadusega noori kutsevaliku ja töötamise perspektiividest, lähtudes kliendi motivatsioonist, püsivusest, võimetest jm.

Töö saviväljal® sobib lastele, kellel on:

 • arenguhäired
 • probleemid suhtlemisel ja kontakti loomisel
 • psühhosomaatilised sümptomid
 • kergemad psüühilised häired (hirmud, ärevus, masendus)
 • tähelepanu – ja keskendumisraskused
 • läbitud trauma (õnnetus, lein, vanemate lahutus)
 • Hindab tegevusvõimet
 • Seab koos vanemaga eesmärgi
 • Õpetab igapäevaelu oskuseid (riietumine, söömine, pesemine …)
 • Parandab/säilitab/arendab lapse tegevuseeldusi läbi mängu (kognitiivsed, sensomotoorsed, psühhosotsiaalsed tegevuseeldused)
 • Soovitab ja õpetab kasutama abivahendeid
 • Nõustab keskkonna kohandamise vajalikkust
 • Hindab kliendi sotsiaal-majanduslikku toimetulekut ja elamistingimusi
 • Hindab kliendi toimetulekuoskusi ja kohanemisvõimet
 • Kaardistab kliendi sotsiaalvõrgustiku ja hindab inimestevahelisi suhteid (sh peresuhteid), vajadusel juhendab ja koordineerib nende koostööd
 • Nõustab klienti ja tema pereliikmeid erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamisel
 • Aitab leida sobiva rehabilitatsiooni toetava ühingu, organisatsioon, ühenduse, huviringi
 • Juhendab klienti ja tema pereliikmeid vajalike toetuste/teenuste taotlemisel kohalikust omavalitsusest
 • Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
 • Tegevusvõime, keskkonna toetuse ja abivajaduse hindamine, tegevuste planeerimine rehabilitatsiooniks ning fikseerimine rehabilitatsiooniplaanis
 • Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja täitmise tulemuste hindamine
 • Isiku, tema pere ja vajaduse korral isiku lähivõrgustiku nõustamine ja juhendamine.
 • Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
 • Rehabilitatsiooniteenust koos majutusega pakume koolivaheaegadel. Majutuskohtade arv on piiratud.
 • Eneseteenindusega toimetulevatele lastele pakume järelvalvet.
 • Liitpuudega lapsed on teenusel koos saatjaga.