KOOLI ÕPPEMAKS
Õpe MTÜ Vileri Jaagu Lasteaed-Põhikoolis on õpilastele õppemaksuta ja kohatasuta .
Hariduse andmise eest tasub Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium lepingu alusel
riigieelarvelise toetusena MTÜ Vilerile.

LASTEAIA ÕPPEMAKS
Õppemaksu suuruse Jaagu Lasteaed-Põhikooli erirühmas määrab kooli pidaja MTÜ Vileri.
Õppemaks fikseeritakse MTÜ Vileri, lapse elukohajärgse omavalitsuse ja lapsevanema vahel
sõlmitavas õppe- ja kasvatustegevuse lepingus.