KOOLI ÕPPEMAKS
Õpe Jaagu Lasteaed-Põhikoolis on õpilastele õppemaksuta ja kohatasuta.
Hariduse andmise eest tasub Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium lepingu alusel riigieelarvelise toetusena SA Perekodule.

LASTEAIA ÕPPEMAKS
Õppemaksu suuruse Jaagu Lasteaed-Põhikooli erirühmas määrab kooli pidaja SA Perekodu. Õppemaks fikseeritakse lasteasutuse pidaja, lapse elukohajärgse omavalitsuse ja lapsevanema vahel sõlmitavas õppe- ja kasvatustegevuse lepingus.