ERIPEDAGOOGI TEENUS ja STRUKTUREERITUD ÕPE ning ABIVAHENDID

Eripedagoog hindab ja kirjeldab õpilase psüühilisi protsesse, kõnet, käitumist ja õpioskusi. Hindab arenguks ja õppimiseks vajalike keskkondade, õppekavade ja õppemeetodite sobivust.

Toetab pereliikmeid, pedagoogilist personali ja teisi toetavaid isikuid õpilase arenduseesmärkide püstitamisel ja arendamiseks sobivate meetodite, vahendite ja keskkondade valikul (nt. erinevad mõtlemist ja kõnet toetavad visuaalsed abivahendid – pilttöökavad, suhtlustahvlid ja -kaustad, sotsiaalsed lood, keskkonna struktureerimine piltide abil jne). Aitab leida lisaks sobiva tehnilise suhtlusabivahendi nt  Step by Step, GoTtalk jms. Meil on  olemas kogemus töötamaks Communikaator5 tarkvaraga ja Tobii silmajälgijaga ja Tobii Dynavoks Indi seadmetega.

Lähtuvalt õpilase  eripärast viib eripedagoog läbi tegevusi võimalikult iseseisvaks elamiseks, õppimiseks ja suhtlemiseks vajalike oskuste arendamiseks individuaalselt või väikses grupis. Eripedagoog täiendab ennast pidevalt erialaselt. Nõustab, koolitab ja juhendab kolleege.

Kuna paljud erivajadustega lapsed on eelkõige visuaalsed õppijad, siis oleme palju uurinud erinevate nägemisel põhinevate abivahendite ja meetodite (nt pildid, viiped, suhtlustahvlid- ja kaustad) kasutamise võimalusi. Oluliseks peame struktureeritud õppe tagamist. Meil on arvutipõhine programm Boardmaker, millega saab sedalaadi abivahendeid kerge vaevaga koostada ja kasutada.

 

STRUKTUREERITUD ÕPE

Jaagu Lasteaed-Põhikoolis on igapäevatöös lastega  kasutusel struktureeritud õppe. Struktureeritud õpe on  õppekorralduslik meede, mis seisneb selles, et päevakava on nii ajaliselt kui ka ruumiliselt väga kindlalt ja täpselt paika pandud. Lapsed tunnevad end turvaliselt, kui teavad täpselt, millistest osadest nende päev koosneb ja kaua see kestab. Struktureeritud õpetamine tagab õpilaste emotsionaalse ja füüsilise turvatunde, võimaldades akadeemiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamist. Õpetamine toimub lapsele teadvustatud järjekorras, temale teadaolevas ruumis ja õpikohal. Lapsele päevastruktuuri selgitamine, sõltub tema vaimsest (kõne-) tasemest.

Sotsialiseerumisraskuste ja käitumisprobleemide tõttu tekib just õppetegevuste vahelisel ajal  lastel konflikte ja arusaamatusi. Seetõttu tuleb ka vabal ajal säilitada struktureeritud ja lapse jaoks turvaline õhkkond. Laste päev ei koosne mitte niivõrd üksikutest õppetegevustest/tundidest, vaid moodustab ühtse terviku, kus siduvas ja suunavas rollis on õpetaja, lapsehoidja ja tugiisik.

 

SUHTLEMISABIVAHENDID

Lastele on loodud võimalused jõukohasel viisil suhtlemise õppimiseks. Koolil on olemas pildiprogrammid, erinevad kommunikaatorid, suhtlustahvlid ja –kaustad, mida lapsed õpivad vajadusel kasutama suulise kõne arengu toetamiseks või vajadusel selle asendamiseks.

  • Mitme sõnumi kommunikaator Step by Step
  • Go talk Valikus on erineva suurusega kommunikaatorid:  4, 9, 20
  • Tobii Dynavox 1-110
  • Tobii silmajälgimissüsteem  Tobii PCEye Mini
  • Erineva suurusega lülitid

 

PERSONAALSED SUHTLUSABIVAHENDID JA JUHENDID