Meie oleme Jaagu Lasteaed-Põhikool

Jaagu Lasteaed-Põhikool on erivajadusega laste õppeasutus. Korraldame alus- ja põhihariduse andmist mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega ja/või liitpuudega lastele. Vastu võetakse nii Viljandimaalt kui ka mujalt Eestist pärit lapsi.

Kool on nime saanud hr. Jaak Kerstelli järgi, kes Rootsis elava väliseestlasena oli Viljandimaale erivajadustega lastele rajatava asutuse idee autor ja projekti eestvedaja (1992-1994. a).

 • Edukas HITSA ProgeTiigri projekt, vahva Eriolümpia ning väikesportlaste aasta

 • 01.09.2019 andis MTÜ Vileri kooli tegevusloa üle SA Perekodule, kes jätkab koolipidajana.

  MTÜ Vileri jätkab Jaagu lasteaed-Põhikooli õpilaste, töötajate ja laste arengu toetamist läbi erinevate projektide ja koolituste korraldamisega hariduslike erivajaduste ja laste toetamise teemadel.

  Konverents „Pildist sõnani“

  25.04.2019 toimus konverents “Pildist sõnani”, mille raames jagati kogemusi erinevate visuaalsete õppevahendite ja struktureeritud õppe rakendamise võimalustest, mis aitavad luua lastele suhtlemisvõimalusi juba väikelapse east alates, et vähendada võimalikke arengu ja käitumisprobleeme. Saadud tunnustus Viljandimaa täiskasvanuhariduse edendamise eest!

   

 • 2016. aastast tugiisikute programm koostöös SA Perekoduga

  2016. aastast on koostöös SA Perekoduga laste õppetegevuste läbiviimisel paljudel lastel toeks tugiisikud.

  Kool on koostöös MTÜ Vileriga aktiivselt pakkunud võimalusi teiste õppeasutuste töötajatele saada teadmisi visuaalsete õppevahendite kasutamise olulisusest ja võimalustest laste arendamisel lähtudes Jaagu Lasteaed-Põhikooli laste/õpilaste positiivsetest arengu tulemustest.

  Tugiteenuseid meie maja lastele pakuvad kooli eripedagoogid ja logopeed ning samas majas tegutseva rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid (füsioterapeut, loovterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, sotsiaaltöötaja, eripedagoog).

 • Lasteaialaste liikumisprogramm

  2015. ja 2016. aastal osalesid meie lasteaialapsed põnevas väikelaste liikumisprogrammis, millega toetati ka Jaagu Lasteaed-Põhikooli spordiinventari täiendamist.

  Alates 2015.a jaanuarist oleme Eesti Eriolümpia Ühenduse liikmed

  Jaagu Lasteaed-Põhikool kuulub Eesti Eriolümpia Ühenduse liige ning seeläbi on meie lastel ja õpilastel võimalus osaleda erinevatel võistlustel ja programmides.

  Sügisese seisuga

  Tegutseb majas kolm lasteaiarühma ja kaks toimetulekuõppe klassi ja kolm hooldusõppe klassi, mis kõik on liitrühmad või -klassid.

 • Alates 2014.a oktoobrist

  Liitus Viljandi Karlssoni Lasteaed Jaagu Lasteaed-Põhikoolile Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga liitumise mentoriks.

  Uue lasteaiarühma lisandumine Jaagu Lasteaed-Põhikooli juurde
 • 2013 - 2015.a koostööprojekt Ladies Circle Estoniaga

  2013 – 2015.a toimus koostöös Ladies Circle Estoniaga suur heategevusprojekt, kooli õpilastele kaasaegsete suhtlemisabivahendite hankimiseks, mille järgselt on koolil olemas vajalik erinevaid alternatiivseid suhtlemisvõimalusi pakkuvate abivahendite baas ja vastavalt koolitatud personal.

 • SA Perekodu loomine

  Meie igapäevane koostööpartner, Viljandi Lasteabi- ja sotsiaalkeskus reorganiseeriti SA Perekoduks.

 • Alates 2008.a jõulukuust toimuvad igaaastaselt heategevuslikud jõululaadad-kohvikud

  1.09.2008 alustas tööd Jaagu Lasteaed-Põhikool

  Kus esimesel aastal avati üks liitpuudega laste lasteaiarühm, kaks toimetulekuklassi ja neli hooldusklassi.

  avamine

  avamine_õp

  Reorganiseeriti Pärsti Põhikool

  Mille alla kuulusid Viljandi Lasteabi Keskuse majas tegutsenud klassid, lasteaed-algkooliks.

  Viljandimaa Omavalitsute Liidu soovitusel ning MTÜ Vileri eestvedamisel loodi uus kool – Jaagu Lasteaed Põhikool, et jätkata erivajadustega lastele hariduse andmist Viljandi Lasteabi- ja sotsiaalkeskuse ruumides.

 • Alustas tööd Viljandi Lasteabi- ja sotsiaalkeskuse rehabilitatsioonimeeskond

  Tänaseni koostatakse rehabilitatsiooniplaane ja pakutakse erinevaid rehabilitatsiooniteenuseid lastele ja noortele.

 • Avati Viljandi Lasteabi Keskus

  Keskuse näol on tegemist sotsiaal – hoolekande asutusega Viljandis. Juba 1998. aastal alustasid majas tööd Pärsti Põhikooli filiaalina esimesed toimetulekuklassid ja aasta hiljem avati esimene hooldusklass ja peagi lisandusid veel kaks hooldusklassi.